હું અને અંગ્રેG

  • રોજબરોજ અંગ્રેજી બોલવા માટે  Vocabulary (કક્કા પ્રમાણે)
  • રોજબરોજ અંગ્રેજી બોલવા માટે  Vocabulary (a,b,c મુજબ)
  • રોજબરોજ ની વાતચીત માટે ઉપયોગી વાક્યો  (1500 ગુજરાતી વાક્યો English અનુવાદ સાથે)
  • સંપૂર્ણ GRAMMAR (ગુજરાતી સમજૂતી સાથે)
  • TENSES with exercises and its answers
  •  75 MP3 (રોજબરોજની વાતચીત) + તેની PDF
  •  Short notes with pictures
  • પ્રશ્નો અને જવાબો ( English અનુવાદ સાથે )
  • Verb forms (Present / Past / Past Participle)

Description

શું તમને અંગ્રેજી બોલવામાં તકલીફ પડે છે ? શું તમે અંગ્રેજી સમજી શકો છો પણ બોલી શકતા નથી ? શું તમે અંગ્રેજી ન બોલવાના કારણે આગળ વધી શકતા નથી ? શું તમે સરકારી નોકરી કરો છો પણ નબળા અંગ્રેજી ને કારણે પ્રમોશન નથી મળતું ? નોકરી કરો છો પણ અંગ્રેજીમાં superior સાથે વાતચીત નથી કરી શકતા ?

આ બધી સમસ્યાઓ નું નિરાકરણ અમારું આ પુસ્તક છે. ગુજરાતી સમજૂતી અને સરળ સમજૂતી સાથેનું આ પુસ્તક તમને કડકડાટ અંગ્રેજી બોલવામાં અચૂક મદદ કરશે.  રોજ બરોજ અંગ્રેજી માં વાતચીત કરવા માટે જે જે જરૂરી છે તે બધુ જ તમને આ પુસ્તકમાં મળી જશે. આ પુસ્તક ખાસ ગુજરાતીઓ માટે જ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

Your email address will not be published.